آزمون فیزیک – دینامیک و گرما

نام درس: فیزیک

موضوع: آزمون فیزیک – دینامیک و گرما

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ مهر ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0613

لینک دانلود سند:

محدوده آزمون های آزمایشی گزینه دو – پایه دوازدهم

برنامه آزمون های هفتگی هفته ۲

پاسخنامه تشریحی تمرین فیزیک دوازدهم – حرکت شناسی

آزمون زیست شناسی – فصل ۱ دهم و ۲ و ۵ دهم، فصل ۱ دوازدهم، فصل ۱و۲و۴و۶ یازدهم

نام درس: زیست شناسی

موضوع: آزمون زیست شناسی – فصل ۱ دهم و ۲ و ۵ دهم، فصل ۱ دوازدهم، فصل ۱و۲و۴و۶ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ مهر ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1113

لینک دانلود سند:

تمرین عربی دوازدهم – فعل

نام درس: عربی

موضوع: تمرین عربی دوازدهم – درس ۲ عربی ۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ مهر ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی، تجربی

کد آزمون:

۹۷T0409

لینک دانلود سند:

آزمون عربی اختصاصی – جامع دروس ۱ تا ۵ دهم

نام درس: عربی اختصاصی

موضوع: آزمون عربی اختصاصی – جامع دروس ۱ تا ۵ دهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ مهر ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0408

لینک دانلود سند:

مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آزمون شیمی – جامع پایه دهم

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – جامع پایه دهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ مهر ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0713

لینک دانلود سند:

تکالیف شبانه قرابت معنایی ادبیات