شیمی – الکتروشیمی سری ۱

نام درس: شیمی

موضوع: الکتروشیمی

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی، تجربی

کد آزمون:

۹۶T0745

لینک دانلود سند:

 

زمین شناسی – فصل ۸ کتاب سوم

نام درس: زمین شناسی

موضوع: فصل ۸ کتاب سوم

تاریخ برگزاری آزمون:۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1410

لینک دانلود سند:

 

هندسه – ماتریس و دترمینان

نام درس: هندسه

موضوع: ماتریس و دترمینان

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0918

لینک دانلود سند:

 

پاسخ آزمون نامعادله و قدرمطلق ریاضی A

 

زیست شناسی – فصل ۱۱ زیست ۲، فصل ۸ پیش دانشگاهی (تنفس سلولی)

نام درس: زیست شناسی

(موضوع: فصل ۱۱ زیست ۲، فصل ۸ پیش دانشگاهی (تنفس سلولی

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1142

لینک دانلود سند:

 

زبان و ادبیات فارسی – دروس ۲۱ تا ۲۴ زبان فارسی ۳ – رشته انسانی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۲۱ تا ۲۴ زبان فارسی ۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T0343

لینک دانلود سند:

 

زبان و ادبیات فارسی – دروس ۱۷ تا ۲۰ زبان فارسی ۳ – رشته ریاضی و تجربی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۱۷ تا ۲۰ زبان فارسی ۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۶T0342

لینک دانلود سند:

 

پاسخنامه سری یک کلاس تست معادله و نامعادله

 

روان شناسی – فصل ۴

نام درس: روان شناسی

موضوع: فصل ۴

تاریخ برگزاری آزمون:۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T2205

لینک دانلود سند:

 

پاسخ تمرین در کلاس شماره۶ ریاضی B