گزارشی از گفت و گوی علوم انسانی – دکتر مجید تفرشی

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۱

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0140

لینک دانلود سند:

 

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۲

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0141

لینک دانلود سند:

 

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۳

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0142

لینک دانلود سند:

 

پاسخ تمرین در کلاس شماره۷ ریاضی B

 

زمین شناسی – فصل ۶ پیش دانشگاهی

نام درس: زمین شناسی

موضوع: فصل ۶ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1411

لینک دانلود سند:

 

جلسه یازدهم عقاید – ۲ اسفند ۹۶

 

کلاس بینش ۲ اسفند – آقای مناقبی

 

ریاضی عمومی – رسم نمودار

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: رسم نمودار

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته:  تجربی

کد آزمون:

۹۶T1327

لینک دانلود سند:

 

فیزیک – صوت، موج الکترومغناطیس، جاری

نام درس: فیزیک

موضوع: صوت، موج الکترومغناطیس، جاری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی، تجربی

کد آزمون:

۹۶T0690

لینک دانلود سند: