پاسخ پلی کپی ۹ ریاضی B

 

مطابق آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: دیفرانسیل

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون:۹ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0814

لینک دانلود سند:

 

مطابق آزمون آزمایشی ریاضی عمومی شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1314

لینک دانلود سند:

 

مطابق آزمون آزمایشی زمین شناسی شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: زمین شناسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1403

لینک دانلود سند:

 

انواع ادبی در جهان

 

مطابق آزمون آزمایشی عربی شماره ۲ گزینه – رشته ریاضی-تجربی

نام درس: عربی اختصاصی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی-تجربی

کد آزمون:

۹۶T0414

لینک دانلود سند:

 

مطابق آزمون عربی اختصاصی آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: عربی اختصاصی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T0415

لینک دانلود سند:

 

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی عربی اختصاصی شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: عربی اختصاصی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T0420

لینک دانلود سند:

 

مطابق آزمون آزمایشی معارف اسلامی شماره ۲ گزینه ۲

نام درس: معارف اسلامی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۲ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی، تجربی، انسانی

کد آزمون:

۹۶T0214

لینک دانلود سند:

 

نوشته های برگزیده کلاس نگارش – پایه دهم