فصل ۱ پیش دانشگاهی سینتیک

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ پیش دانشگاهی سینتیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0751

لینک دانلود سند:

فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0745

لینک دانلود سند:

فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0744

لینک دانلود سند:

تبدیل ها هندسه ۲

نام درس: هندسه تحلیلی

موضوع: تبدیل ها هندسه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0923

لینک دانلود سند:

هندسه در فضا هندسه ۲

نام درس: هندسه تحلیلی

موضوع: هندسه در فضا هندسه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0922

لینک دانلود سند:

فصل ۷ زیست ۲ میوز و تولید مثل جنسی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۷ زیست ۲ میوز و تولید مثل جنسی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1165

لینک دانلود سند:

فصل ۶ زیست ۲ کروموزوم ها و میتوز

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۶ زیست ۲ کروموزوم ها و میتوز

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1164

لینک دانلود سند:

فصل ۵ زیست ۲ ژنتیک

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۵ زیست ۲ ژنتیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1163

لینک دانلود سند: