فصل ۴ زیست دوم – هورمون ها و دستگاه درون ریز

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۴ زیست دوم – هورمون ها و دستگاه درون ریز

تاریخ برگزاری آزمون: اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1162

لینک دانلود سند:

 

فصل ۳ زیست دوم – حواس

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۳ زیست دوم – حواس

تاریخ برگزاری آزمون: اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1161

لینک دانلود سند:

 

پاسخنامه امتحانات نهایی سال ۹۲-۱۳۹۰

 

گرامر ۳ درس اوّل و درک مطلب

 

آزمون هفتگی- شمارش بدون شمردن

 

پلی کپی ۶ – شمارش بدون شمردن

 

پلی کپی ۵- شمارش بدون شمردن

 

پلی کپی ۴ – شمارش بدون شمردن

 

پلی کپی ۳ – شمارش بدون شمردن