فصل ۵ تا ۷ زیست ۲ + فصل ۷ پیش دانشگاهی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۵ تا ۷ زیست ۲ + فصل ۷ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1182

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۳

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01114

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۲

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01113

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۱

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01112

لینک دانلود سند:

دروس ۱۳ و ۱۴ پیش دانشگاهی

نام درس: علوم اجتماعی

موضوع: دروس ۱۳ و ۱۴ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T2317

لینک دانلود سند:

ترمودینامیک

نام درس: شیمی

موضوع: ترمودینامیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0755

لینک دانلود سند:

جاری، صوت، امواج الکترومغناطیسی

نام درس: فیزیک

موضوع: جاری، صوت، امواج الکترومغناطیسی

تاریخ برگزاری آزمون: ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0674

لینک دانلود سند:

دروس ۶ و ۷ پیش دانشگاهی

نام درس: زمین شناسی

موضوع: دروس ۶ و ۷ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1407

لینک دانلود سند: