تمرین خیلی سبز – درس سوم

 

نوسان + موج

نام درس: فیزیک

موضوع: نوسان + موج

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۹ دی ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0665

لینک دانلود سند:

 

حمله T-Cell ها به سلول سرطانی

 

درس ۸ پیش‌دانشگاهی

نام درس: علوم اجتماعی

موضوع: درس ۸ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۷ دی ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T2313

لینک دانلود سند:

 

فصل ۵ پیش‌دانشگاهی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۵ پیش‌دانشگاهی ( از استمرار گوناگونی تا پایان)

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۷ دی ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1144

لینک دانلود سند:

 

تعادل

نام درس: شیمی

موضوع: تعادل

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۶ دی ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0728

لینک دانلود سند:

 

دروس ۱۰ تا ۱۴ پیش‌دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۱۰ تا ۱۴ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۵ دی ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی ، تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0327

تذکر: سوال ۴ گزینه ۴ صحیح است.

لینک دانلود سند: