اتّحادهای مقدّماتی مثلثاتی و مقدمات دنباله‌ها

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: اتّحادهای مقدّماتی مثلثاتی و مقدمات دنباله‌ها

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1324

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۳ گزینه ۲

رشته: انسانی ، تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0516

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۳ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1323

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

نام درس: حساب دیفرانسیل

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۳ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0818

لینک دانلود سند:

ادبیات ۲، زبان فارسی ۳ و پیش‌دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۱۵ تا ۱۸ ادبیات ۲ ، دروس ۱۰ تا ۱۲ زبان فارسی ۳ ، دروس ۷ تا ۱۰ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T0318

لینک دانلود سند:

ادبیات ۲، زبان فارسی ۳ و پیش‌دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۱۵ تا ۱۸ ادبیات ۲ ، دروس ۸ و ۹ زبان فارسی ۳ ، دروس ۷ تا ۱۰ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0317

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

نام درس: هندسه تحلیلی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۳ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0912

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۳ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ آذرماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی ، تجربی ، ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0515

لینک دانلود سند:

ویژه دانش آموزان پایه چهارم

فردا جمعه مورخ ۵ آذرماه کلاس  پایه ی چهارم دایر می باشد.

در صورت تعطیلی حتما از همین طریق مجددا اعلام می شود.

فایل زیارت روزهای هفته