بخش ۳ شیمی ۲ + فصل ۱ پیش‌دانشگاهی

نام درس: شیمی

موضوع: پاسخ‌نامه تشریحی آزمون بخش ۳ شیمی ۲ + فصل ۱ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی و ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0721

کد و لینک دانلود سند:

۹۵T0721-P

جناب آقای میرزا کاظم عسکری – آشنایی با اصول ۱