پاسخ نامه پلی کپی ۸ و ۹ فیزیک

به پیوست تصاویر پاسخ نامه پلی کپی ۸ و ۹ فیزیک ارسال میشود.

%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%be%db%8c-8-%d9%88-9