آزمون زیست شناسی – گفتار ۳ و ۴ فصل ۴ + فصل ۵

آزمون ریاضی و آمار – تابع، تابع خطی و سهمی

آزمون هندسه – چند ضلعی ها