آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی – مطابق آزمون ۷ گزینه دو

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸

رشته تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – الکتریسیته جاری + برهم کنش امواج

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون هندسه – بیضی و

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون – زیست شناسی – دروس ۶و۷ دهم و ۵ دوازدهم

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون – ریاضی و آمار – دنباله هندسی

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته : انسانی

آزمون هفتگی شماره ۲۲

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته: انسانی

تمرین ۸-۹۸-درس ۸-پاسخنامه سوال ۱ تا ۱۳

تمرین_۸_۹۸_درس_۸_پاسخنامه_سوال_۱۴