کوییز درس ۷ منطق-کلید

پاسخنامه آزمون ریاضی و آمار انسانی – تابع و سهمی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۱ تا ۴ یازدهم و درس ۴ دوازدهم

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۸ و۹ منطق و درس ۸ یازدهم و درس ۷ دوازدهم

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی تجربی – آهنگ تغییر

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زمین شناسی – فصل ۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون شیمی – فصل ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون علوم و فنون ادبی – درس ۸ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فارسی – دروس ۱۰ تا ۱۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی