نتایج مسابقه کتابخوانی یاس شکسته

آزمون دین و زندگی – دروس۷ و ۸ دوازدهم

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون دین و زندگی – دروس۶ و ۷ دوازدهم

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون ریاضی و آمار – گزاره ها

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – الکتریسیته ساکن + برهم کنش امواج

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون عربی – درس ۳ و ۴ یازدهم

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون دین و زندگی – درس ۴ یازدهم + درس ۷ دوازدهم

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون دین و زندگی – درس ۵ یازدهم + دروس ۸و۹ دوازدهم

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی