آزمون ریاضی تجربی – محاسبه مشتق

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – ۶ دهم و ۶ دوازدهم

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۳و۴ دوازدهم

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی