آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون فارسی – دروس ۶ تا ۹

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

تمرین عربی تخصصی درس ۴ دوازدهم

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – ساکن + نوسان و موج

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۱و۲ یازدهم و ترجمه درس ۴ دوازدهم

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی و آمار – دنباله و دنباله حسابی

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – فصل ۷ دهم و ۵ دوازدهم

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی