آزمون ریاضی تجربی – ترکیبیات و احتمال

تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

زشته تجربی

آزمون دینی درس ۱ تا ۴ یازدهم و دروس ۶و ۷ دوازدهم

ناریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون دین و زندگی – دروس ۵و۶ دوازدهم ریاضی و تجربی و دروس ۱ تا ۳ یازدهم

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فلسفه و منطق – مطابق آزمون ۶ گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۶ گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته تجربی و ریاضی