پاسخ تشریحی جمع بندی دینی ۱۲ ترم ۱

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته تجربی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته ریاضی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته انسانی)