آزمون علوم و فنون – اختیارات زبانی شاعری

تاریخ: ۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی – دروس ۷ و ۸ دهم

تاریخ: ۹ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – صفحه ۲۳ تا ۴۴ شیمی ۳

تاریخ: ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون ریاضی تجربی – مفهوم حد

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی- تست زیست هفته هفتم

تاریخ: ۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زمین شناسی – فصل ۴

تاریخ: ۱۲آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۴ دهم

تاریخ: ۹ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی