آزمون زمین شناسی – فصل ۳

تاریخ: ۶ آدر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون ریاضی۳ (تجربی) – مفهوم حد

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۵ تا ۷ منطق + دروس ۵ و ۶ فلسفه

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون هندسه پایه – فصل ۴ هندسه ۱

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون ریاضیات گسسته – هم نهشتی

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی