آزمون فارسی- مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

تاریخ: ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی