آزمون هندسه – فصل ۳ هندسه ۱

تاریخ: ۲۲ آبان ماه

رشته: ریاضی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۳ تا ۵ فلسفه ۱ و درس ۴ فلسفه ۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی تجربی – لگاریتم

تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی- فصل ۳ دهم

تاریخ: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون ریاضیات گسسته – تقسیم و دسته بندی اعداد صحیح

تاریخ: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته ریاضی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۵و۶ دهم و ترجمه درس۲ دوازدهم

تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون حسابان – مثلثات سری ۲

تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون زمین شناسی – فصل ۳

تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی