مسابقه کتابخوانی “صبح صادق”

برنامه آزمون‌های هفتگی – هفته هشتم

آزمون فارسی – دروس ۲ تا ۵ دوازدهم

تاریخ: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی