پاسخ تشریحی تست منطق – درس ۱ و ۲

آزمون فارسی – دروس ۱۰ تا ۱۴ دهم

تاریخ: ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – صفحه ۶۵ تا ۱۰۰ دهم

تاریخ: ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی