برنامه آزمون‌های هفتگی – هفته هفتم

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ رشته ریاضی

تاریخ: ۹ آبان ماه

رشته: ریاضی

آزمون جامعه شناسی – دروس ۵ تا ۷ دهم

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ تجربی

تاریخ: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فلسفه و منطق – آزمون مطابق شماره ۲ – گزینه ۲

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی