آزمون عربی- درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته تجربی و ریاضی

آزمون علوم و فنون ادبی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته : انسانی

آزمون دین و زندگی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۷ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون هندسه – هندسه ۳ – دترمینان

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون اقتصاد – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون روان شناسی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فارسی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی