آزمون شیمی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

پاسخنامه تمرین منطق – درس ۲

پاسخ تشریحی پلی کپی توزیع شده ۶ آبان ماه ۱۳۹۸ – شیمی فصل ۱