آزمون عربی – درس ۳ و۴ دهم

تاریخ: ۴ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون زیست شناسی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ – شماره ۲

تاریخ: ۴ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون عربی تخصصی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ : ۴ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی