پاسخ تشریحی قلم چی ۲۰ مهر

آزمون هندسه – ماتریس و ماتریس وارون

تاریخ: ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی