تمرین گسسته – تمرین هفته دوم

تاریخ: ۸ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون عربی تخصصی – درس ۱ دهم + ترجمه درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی عمومی – مثلثات سری ۱

تاریخ: ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زمین شناسی – فصل ۱

تاریخ: ۹ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی