آزمون حسابان – جامع تابع سری اول

تاریخ: ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۱ از ابتدای ساختار اتم و رفتار آن و فصل ۲ تا ابتدای خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی

تاریخ: ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فارسی – دروس ۱تا ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون روان شناسی – دروس ۱و۲

تاریخ: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

تمرین ریاضی B – تمرین ۳، شماره ۱۹

آزمون ریاضیات گسسته – نظریه اعداد – بخش پذیری

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هفتگی شماره ۴

تاریخ: ۲۵مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – گفتار ۱ فصل ۲ دوازدهم

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون ریاضی ۳ – مثلثات سری ۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زمین شناسی- مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ : ۳۰مهر ماه ۱۳۹۸

رشته تجربی