آزمون ریاضی ۳ – هندسه

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون هندسه – وارون و دترمینان

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون زیست شناسی – کل مباحث تابستان (تا قبل از برنامه مطالعاتی)

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی