برنامه کلاسی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

برنامه امتحانات هفتگی – هفته ۰۱

آزمون زیست شناسی – کل مباحث تابستان (تا قبل از برنامه مطالعاتی)

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی