برنامه درسی هفته نهم – پایه دوازدهم

آزمون هفتگی – شماره ۶

تاریخ: ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

تمرین ریاضی و آمار – معادله

تاریخ: ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی و آمار – معادله

تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون علوم و فنون – آرایه های دهم

تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی ۳ – مطابق بین مدارس

تاریخ: ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فارسی – لغات کتاب یازدهم + زبان فارسی (نقش کلمات)

تاریخ: ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی، تجربی و انسانی

آزمون شیمی – مطابق آزمون بین مدارس

تاریخ: ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی، تجربی

آزمون دین و زندگی – درس ۵ تا ۷ دهم

تاریخ: ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی، تجربی و انسانی

آزمون عربی تخصصی – نکات ترجمه (سری ۴)

تاریخ: ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی