آزمون جامع هفتگی – شماره ۲

آزمون جامع هفتگی – شماره ۱

آزمون زیست شناسی – درس ۱ دهم + درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

تمرین ریاضی و آمار – رادیکال ها

تاریخ: ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی اختصاصی – دوره متوسطه اول

تاریخ: ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – فصل ۱ و ۳ دهم

تاریخ: ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی

آزمون ریاضی ۳ – معادله درجه دوم

تاریخ: ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون دین و زندگی – درس ۱ دهم

تاریخ: ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی، ریاضی

تکلیف دین و زندگی – دروس ۱ و ۲ دهم

تاریخ: ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی، ریاضی

ازمون حسابان – دنباله حسابی و هندسی

تاریخ: ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی