برنامه آزمون‌های هفتگی – هفته هشتم

آزمون فیزیک – گرما و حرکت

تاریخ: ۲۳مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون ریاضیات گسسته – احتمال سری ۴ و ۵

تاریخ: ۲۳مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون حسابان – هندسه تحلیلی

تاریخ: ۲۲مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون ریاضی ۳ – جزء صحیح و رادیکال

تاریخ: ۲۲مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون عربی تخصصی – نکات ترجمه سری ۳

تاریخ: ۲۲مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۱ تا ۶ منطق

تاریخ: ۲۳مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون علوم و فنون – وزن و تقطیع عروض

تاریخ: ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی و آمار – عبارت های جری، سری ۲

تاریخ: ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی