آزمون فارسی – دروس ۴ تا ۷ دوازدهم

تاریخ: ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون هندسه ۳ – مقاطع مخروطی و مکان هندسی

تاریخ: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فارسی – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲

تاریخ: ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون دینی– مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲ انسانی

تاریخ: ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸ رشته: انسانی

آزمون عربی – درس ۲ دوازدهم

تاریخ: ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون دینی– مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲

تاریخ:۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲

تاریخ: ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون اقتصاد – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲

تاریخ: ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زبان انگلیسی – مطابق آزمون ۴ گزینه ۲

تاریخ: ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون علوم و فنون – اختیارات زبانی شاعری (درس ۴ دوازدهم)

تاریخ: ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی