آزمون شیمی – فصل ۱ شیمی ۲

آزمون فارسی – دروس ۱۰ تا ۱۴ یازدهم + دروس ۱۰ تا ۱۲ دوازدهم

آزمون دین و زندگی – دروس ۷ و ۸ دوازدهم

آزمون دین و زندگی – دروس ۵ و ۶ دوازدهم

آزمون فارسی – دروس ۱ تا ۹ یازدهم + دروس ۹ و ۱۰ دوازدهم

آزمون حسابان – مثلثات

آزمون فیزیک – جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

آزمون فیزیک – جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

آزمون زیست شناسی – فصل ۳ یازدهم

آزمون هندسه – فصل ۳ دهم