آزمون حسابان – فصل ۵ دوازدهم

نام درس: حسابان

موضوع: آزمون حسابان – فصل ۵ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷Tc55

لینک دانلود سند:

آزمون زیست شناسی – فصل ۱ دوازدهم

نام درس: زیست شناسی

موضوع: آزمون زیست شناسی – فصل ۱ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1143

لینک دانلود سند:

آزمون عربی اختصاصی – درس ۷ یازدهم

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی اختصاصی – درس ۷ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0445

لینک دانلود سند: