پاسخنامه تمرین هندسه – کاربرد تبدیل ها (ویژه علاقه مندان)

آزمون گسسته – اصل لانه کبوتری

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – اصل لانه کبوتری

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0136

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی – دایره

نام درس: ریاضی

موضوع: آزمون ریاضی – دایره

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1337

لینک دانلود سند:

آزمون عربی ۳ – درس ۷ یازدهم

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی ۳ – درس ۷ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی و ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0446

لینک دانلود سند:

جلسه بیست و دوم عقاید – دوره ۲۵

شرح زیارت جامعه – جلسه ۱۳

شرح زیارت جامعه – جلسه ۱۲

آزمایشگاه بیولوژی دبیرستان احسان – روز شنبه ۱۱ اسفندماه

برنامه آزمون های هفتگی هفته ۲۵