آزمون شیمی – فصل ۴ دوازدهم

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – فصل ۴ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0753

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی و آمار ۳ – اعمال بر روی توابع و توان های گویا

نام درس: ریاضی و آمار

موضوع: آزمون ریاضی و آمار ۳ – اعمال بر روی توابع و توان های گویا

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T1648

لینک دانلود سند: