آزمون حسابان – بهینه سازی نقطه عطف و رسم نمودار

نام درس: حسابان

موضوع: آزمون حسابان – بهینه سازی نقطه عطف و رسم نمودار

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷Tc42

لینک دانلود سند: