آزمون عربی ۳ – درس ۴ دوازدهم

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی ۳ – درس ۴ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0444

لینک دانلود سند:

آزمون عربی اختصاصی – دروس ۴ و ۵ دوازدهم

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی اختصاصی – دروس ۴ و ۵ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0443

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی – هندسه دوازدهم

نام درس: ریاضی

موضوع: آزمون ریاضی – هندسه دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1336

لینک دانلود سند:

معرفی کتاب «نوروز»