شرح زیارت جامعه – جلسه ۱۱

شرح زیارت جامعه – جلسه ۱۰

آزمون شیمی – فصل ۴ تا صفحه ۱۰۹ دوازدهم

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – فصل ۴ تا صفحه ۱۰۹ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0752

لینک دانلود سند:

جلسه بیست و یکم عقاید – دوره ۲۵