آزمون هندسه – بردار

نام درس: هندسه ۱

موضوع: آزمون هندسه – بردار

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0929

لینک دانلود سند:

آزمون گسسته – شمارش و اصل شمول و عدم شمول

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – شمارش و اصل شمول و عدم شمول

تاریخ برگزاری آزمون: ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0135

لینک دانلود سند:

آزمون عربی اختصاصی – دروس ۵ و ۶ یازدهم، ترجمه فعل مضارع

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی اختصاصی – دروس ۵ و ۶ یازدهم، ترجمه فعل مضارع

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0441

لینک دانلود سند:

آزمون عربی ۳ – درس ۵ و ۶ یازدهم

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی ۳ – درس ۵ و ۶ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0442

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضیات ۳ – کاربرد مشتق

نام درس: ریاضیات ۳

موضوع: آزمون ریاضیات ۳ – کاربرد مشتق

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1335

لینک دانلود سند:

آزمون حسابان ۲ – نقطه بحرانی، اکسترمم، یکنوایی

نام درس: حسابان

موضوع: آزمون حسابان ۲ – نقطه بحرانی، اکسترمم، یکنوایی

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷Tc41

لینک دانلود سند: