پاسخنامه آزمون فیزیک – مغناطیس و بازتاب و شکست موج (تجربی)

نام درس: فیزیک

موضوع: پاسخنامه آزمون فیزیک – مغناطیس و بازتاب و شکست موج

تاریخ برگزاری آزمون: ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T0665

لینک دانلود سند:

پاسخنامه آزمون فیزیک – مغناطیس و بازتاب و شکست موج (ریاضی)

نام درس: فیزیک

موضوع: پاسخنامه آزمون فیزیک – مغناطیس و بازتاب و شکست موج

تاریخ برگزاری آزمون: ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0666

لینک دانلود سند: