آزمون زیست شناسی – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

نام درس: زیست شناسی

موضوع: آزمون زیست شناسی – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1152

لینک دانلود سند:

آزمون هندسه – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

نام درس: هندسه ۱

موضوع: آزمون هندسه – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0928

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی و آمار ۳ – انواع تابع

نام درس: ریاضی و آمار

موضوع: تمرین ریاضی و آمار ۳ – انواع تابع

تاریخ برگزاری آزمون:۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T1647

لینک دانلود سند: