پاسخنامه آزمون فیزیک – محدوده گزینه ۲، شماره ۷- تجربی

آزمون عربی ۳ – درس ۳

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی ۳ – درس ۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T0440

لینک دانلود سند:

آزمون حسابان ۲ – کاربرد مشتق، مماس، آهنگ تغییر

نام درس: حسابان

موضوع: آزمون حسابان ۲ – کاربرد مشتق، مماس، آهنگ تغییر

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷Tc40

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضیات ۳ – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

نام درس: ریاضیات ۳

موضوع: آزمون ریاضیات ۳ – مطابق آزمون ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1334

لینک دانلود سند: