آزمون فیزیک – الکتریسیته جاری و نوسان و موج – ریاضی و تجربی

نام درس: فیزیک

موضوع: آزمون فیزیک – الکتریسیته جاری و نوسان و موج – ریاضی و تجربی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0636

لینک دانلود سند:

پاسخ تشریحی تمرین آمار و احتمال – احتمال شرطی

اطلاعیه گفتگوی علوم ریاضی – فیزیک (۲) – سه شنبه ۱۶ بهمن ماه – آقای دکتر صفوی