اطلاعیه گفتگوی علوم تجربی (۲) – شنبه ۱۳ بهمن ماه – آقای دکتر حمید اکبری

توصیه هایی جهت فراگیری و کسب مهارت در درس فیزیک