آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲ (شماره ۶)

نام درس: زیست شناسی

موضوع: آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲ (شماره ۶)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1150

لینک دانلود سند:

آزمون گسسته – محدوده گزینه ۲ (شماره۶)

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – محدوده گزینه ۲ (شماره۶)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0131

لینک دانلود سند:

آزمون هندسه – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

نام درس: هندسه ۱

موضوع: آزمون هندسه – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0925

لینک دانلود سند: