آزمون فیزیک – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶) – ریاضی

نام درس: فیزیک

موضوع: آزمون فیزیک – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶) – ریاضی

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0635

لینک دانلود سند:

آزمون فیزیک – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶) – تجربی

نام درس: فیزیک

موضوع: آزمون فیزیک – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶) – تجربی

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T0634

لینک دانلود سند:

نفرات برتر درسی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته ریاضی

نفرات برتر درسی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته تجربی

نفرات برتر پیشرفت تحصیلی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته ریاضی

نفرات برتر درسی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته انسانی

نفرات برتر پیشرفت تحصیلی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته تجربی

نفرات برتر پیشرفت تحصیلی نوبت اول – پایه دوازدهم – رشته انسانی

پاسخ تشریحی پلی کپی آمار و احتمال – موضوع احتمال

جلسه شانزدهم عقاید – دوره ۲۵